Header image  
erkend milieucoördinator erk. MC 669  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
LANDBOUW

koeien

De milieuvergunning - de omgevingsvergunning

Quasi alle veehouderijen zijn sinds 1990 milieuvergunningsplichtig. Afhankelijk van de dierbezetting en de ligging zijn de meeste veehouderijen ingedeeld als klasse-2 of klasse-1 inrichting. Ons klantenbesand bevat een grote variatie aan bedrijven. Wij werken voor iedere bedrijfsleider, van kleinschalige biologische landbouwer, over familiale inrichting tot intensieve veehouderijen met een mestverwerking..

- varkenshouderij: zeugenhouderij, vleesvarkens, gemengde inrichtingen, emissiearme stallen en luchtwassers
- rundveehouderij: melkveehouderij, vleesvee, zoogkoeien, mestkalveren
- paardenhouderij: paardenkwekerij, pensionstal, stoeterijen en paardenmelkerij
- Schapen en geitenhouderij, alpaca en lama
- hondenkwekerijen en kennels
En de daaraan verbonden activiteiten, zoals de opslag mest, een mestverwerking, de bouw van loodsen en bergingen, de opslag van groenvoeders en de bouw van sleufsilo's,... -

Neem gerust contact op bij verdere vragen.

 

Uitbreidingen - MER-screening - geurstudie

Bij het hernieuwen van de vergunning en bij geplande uitbreidingen wordt uw bedrijf kritisch beoordeeld. Los van de verbods- en afstandsregels zal nagegaan worden wat de milieuimpact van uw bedrijf naar de omgeving is. In veel gevallen zal men u vragen een vooronderzoek uit te voeren, waarin u de geuremissies van uw bedrijf in kaart brengt. Wij kunnen dit voor u uitvoeren met het IFDM-verspreidingsmodel. Zo kan een inschatting gemaakt worden van de emissies in de bestaande toestand en de nieuwe, al dan niet uitgebreide toestand. Dit kunnen we doen voor geur, stof, ammoniak en vermesting/verzuring.

ifdm-model

De milieuaangiftes

Als landbouwer komt u in aanraking met een aantal milieuaangiftes. Zo zijn er de jaarlijkse mestbankaangifte bij de VLM en de wateraangifte bij de VMM. Wij kunnen u bijstaan bij het vervullen van deze verplichtingen. Soms is het voldoende dat we u op weg helpen, voor heel wat cliënten vullen we deze aangiften jaarlijks in. Hiervoor komen we steeds ter plaatse. Zo kan u in alle zekerheid de gevraagde stukken direct uit uw administratie nemen. Ook is het een ideale gelegenheid om de wijzigingen over het laatste jaar te bespreken, of om toekomstige plannen af te toetsen.

 

NER of nutriëntenemissierechten en mestverwerking

Om dieren te kunnen houden, moet u over voldoende NER beschikken. Dit geldt zowel voor runderen en varkens, als kippen en paarden, als geiten schapen etc. Bij een uitbreiding van het bedrijf moet ook de noodzakelijke NER uitgebreid worden. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Elk systeem heeft echter zijn voor- en nadelen. Wij adviseren u bij de juiste keuze tot uitbreiding in uw specifieke situatie.

 

Bodemdecreet en bodemonderzoeken

Afhankelijk van welke toestellen en opslagtanks er op uw bedrijf aanwezig zijn, en de vergunningshistoriek is uw bedrijf opgenomen in de lijst van risico-activiteiten mbt de bodemwetgeving. Dit kan zo zijn op bijvoorbeeld bedrijven met een chemische luchtwasser omwille van de zuuropslagtank, de opslag van mazout en diesel vanaf 20.000 liter. Heel wat bedrijven vallen dus direct onder deze wetgeving. Maar welke gevolgen heeft dit nu voor u? Welke onderzoeken moeten er uitgevoerd worden, en tegen wanneer? Op deze vragen kunnen wij u een gepersonaliseerd antwoord bieden.